මුඛ නිරිදුන් ගේ සප්ත නියෝගය මෙන්න ! – Here it is !

උත්සහ කළ සියලු දෙනාට ම ස්තුතියි!, මෙන්න නිවැරදි පිළිතුරු.

(1) දිරවණ පුතා – ජීර්ණ පුත් ~ පූර්නජිත් 

(2) සප්ත නියෝගය – සත් අණ ~ අත්සන

(3) ගන්න කැකුලිය – ගං කෙල්ල ~ කෙංගල්ල

(4) වායු අදහස් – වා මත ~ මාවත

(5) බිම්මල් රැකවල් – හතු මුර ~ මුතුහර

(6) මුඛ නිරිඳු – කට රජු ~ රටකජු

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 18/05/2014, in තේරවිලි. Bookmark the permalink. 1 Comment.

 1. ප්‍රිය ඇඩ්මින් වෙත,

  ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් විකසිත සින්ඩියට එක්කර ගන්න. (Blog Syndicator)
  Blogger සහ WordPress බ්ලොග් අඩවි සදහා එම අඩවියේ URL එක සහ බ්ලොග් එකෙහි නම ලබාදුන් සැනින් ස්වයංක්‍රියව සින්ඩිය හා ඇමුණුම සිදුවේ.
  බ්ලොග් නොවන නමුත් Feeds සක්‍රිය වෙබ් අඩවි වුවද සින්ඩිය හා ඇමිණිය හැකිය.
  විකසිත සින්ඩිය :- http://www.syndi.wikasitha.com/

  මිට හිතාදර
  ඇඩ්මින් – විකසිත සින්ඩිය. (info@vweb.lk)

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: