සප්ත නියෝගය කුමක්ද ? – මුඛ නිරිඳු කවුද ? – Try this

කාලෙකින් බැරි වුණා තුන්තේරවිලි ටිකක් පාඨක මිතුරන් සමඟ බෙදාහදා ගන්න. හොඳයි උත්සාහ කරල බලන්න.

(1) දිරවණ පුතා

(2) සප්ත නියෝගය

(3) ගන්න කැකුලිය

(4) වායු අදහස්

(5) බිම්මල් රැකවල්

(6) මුඛ නිරිඳු

 

මෙහි ප්‍රහේලිකා ප්‍රවර්ගයේ තවත් තුන්තේරවිලි ඇති. කලින් උත්සාහ කරල නැත් නම් බලන්න ඇරැයුම් කරනවා.

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 19/04/2014, in තේරවිලි. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. අත්සන, රටකජු

  2. 3 සහ 4 පහසුවෙන්ම විසඳුවෙමි. “මුතුහර”, “රටකජු”.

  1. Pingback: සප්ත නියෝගය කුමක්ද ? – මුඛ නිරිඳු කවුද ? – Try this | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: