මේඝය සිංහල බ්ලොග් ප්‍රහේලිකා ~ අංක7 (නිවැරදි විසඳුම) – Crossword puzzle on Sinhala blog ~NO:7(The answer)

සුගිය සැප්තැම්බර් මස 13 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලද මේඝය සිංහල බ්ලොග් ප්‍රහේලිකා අංක07 හි නිවැරදි විසඳුම මෙසේය.

Puzzle07 - ANS

මේඝය ඔස්සේ මෙතෙක් පලවූ අනෙක් හරස්පද ප්‍රහේලිකා වලට පහත ලින්ක් ඔස්සේ යොමුවිය හැක. 

1 , 23456

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 11/10/2013, in හරස්පද ප්‍රහේලිකා. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: