මේඝය සිංහල බ්ලොග් ප්‍රහේලිකා ~ අංක7 – Crossword puzzle on Sinhala blog ~NO:7

හරස්පද ප්‍රහේලිකා පිරවීම ලේඛකයා ගේ පරණ ම විනෝදාංශයක්. හරස්පද ප්‍රහේලිකා හැදීම අලුත් විනෝදාංශයක්. ඒවා කීපයක් බ්ලොගයේත් පල කළා. 2013 වසරට තවම පල කළ හැකිවූයේ හරස්පද ප්‍රහේලිකාවන් එකක් පමණයි ඒ අවිවේකය නිසා. මෙන්න දෙවැන්න උත්සහා කර බලන්න විසදන්න.Puzzle07 - qz1

මෙන්න උපකාරක පද

Puzzle07 - qz2

විසඳීමට උත්සහා කරන පාඨකයන්ට සම අවස්ථාවක් දීම සඳහා ප්‍රතිචාර පලකිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 13/09/2013, in හරස්පද ප්‍රහේලිකා. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: