මේඝය සිංහල බ්ලොග් ප්‍රහේලිකා 2 – විසඳුම

Outsider ඉතාම නිවැරදි විසඳුමක් එවා තිබුණා.මගේ විසඳුම හා නොගැලපුනේ අකුරු දෙකක් පමණයි.

Advertisements

About ජයශ්‍රී

සිංහල බෞද්ධයෙක්මි

Posted on 07/05/2012, in හරස්පද ප්‍රහේලිකා. Bookmark the permalink. Leave a comment.

ඔබේ අදහස් දහස් වටී ....................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: